جداول قیمتهای روزانه اهواز آهن

قیمتها بدون احتساب مالیات برارزش افزوده می باشد